Strategische voorraad voor ambulante zorg

Covid-19: strategische voorraad voor de ambulante zorg (uitbreiding van de verdeling naar
alle actieve zorgverleners in de ambulante zorg)

Beste zorgverlener,

We willen u herinneren aan het doel van de strategische voorraad voor ambulante zorgverleners, en
u informeren over de verdere verdeling van deze voorraad.

Eerder hebben enkel huisartsen, specialisten, tandartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen en
vroedvrouwen die actief zijn in de ambulante sector een strategische voorraad ontvangen.

De FOD Volksgezondheid heeft nu beslist om de strategische voorraad persoonlijke
beschermingsmiddelen uit te breiden naar alle zorgverleners in de eerste lijn, met name alle
zorgverleners die er nog geen beroep op hebben kunnen doen. Zorgverleners die reeds een
strategische voorraad hebben ontvangen, komen dus niet in aanmerking voor deze actie.
Naast de eerder geselecteerde beroepen, gaat het om de volgende beroepen actief in de ambulante
zorg:
- kinesitherapeuten,
- volgende paramedici:
o audiciens,
o diëtisten,
o mondhygiënisten,
o logopedisten,
o ergotherapeuten,
o orthoptisten-optometristen,
o podologen,
o Bandagisten/orthesisten/prothesisten
- klinisch psychologen en orthopedagogen,
- officina-apothekers en farmaceutisch-technisch assistenten.

Deze verdeling betreft uitsluitend de zorgverleners die actief zijn in de ambulante zorg. Voor alle zorgverleners die actief zijn in een zorginstelling (ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis, ...) is het de werkgever die zorgt voor het beschermingsmateriaal.

Waarom een strategische voorraad bezorgen aan de zorgverleners die actief zijn in de ambulante zorg?
Gezien de wereldwijde schaarste en de soms exorbitante kostprijs van beschermingsmateriaal zorgde het federale niveau aanvankelijk voor de verdeling van dit materiaal.
De situatie is ondertussen grotendeels genormaliseerd en het materiaal is beschikbaar. Het RIZIV heeft ook initiatieven genomen om bepaalde prestaties te revaloriseren.
Elke zorgverlener actief in de ambulante zorgverlening zal voortaan over zijn/haar eigen strategische voorraad kunnen beschikken.

Hoe moet deze strategische voorraad worden gebruikt?
Deze voorraad is bestemd om crisissituaties het hoofd te bieden. Het gaat om een startvoorraad.
De zorgverlener moet deze voorraad zelf op peil houden zodat hij/zij, bij een nieuwe crisis, over een minimumvoorraad beschikt om prestaties te kunnen blijven verrichten indien nieuwe crisissen zouden ontstaan.
U mag dit materiaal uiteraard meteen gebruiken, maar het is aan u om er zorg voor te dragen en de voorraad op peil te houden.
We zouden u willen vragen om, wanneer u uw ambulante activiteiten zou stopzetten (verandering van sector, pensioen, ...), deze voorraad te bezorgen aan de dichtstbijzijnde zorginstelling of aan een van uw collega's.

Wat is de inhoud van deze strategische voorraad?
Er werd een adviesaanvraag gericht aan elke federale raad voor gezondheidszorgberoepen om de inhoud van een dergelijke strategische voorraad te definiëren. De verwachting is dat de door de raden geuite behoeften verschillen van beroep tot beroep en van type praktijk tot type praktijk binnen eenzelfde beroep.
Op basis van die adviezen (beschikbaar op de website van de FOD VVVL) evenals op basis van het momenteel op federaal niveau beschikbare beschermingsmateriaal, vindt u hierna een overzicht van wat er kan worden toegekend aan elke actieve zorgverlener in de ambulante zorg.
Wij betreuren het dat niet alle door de zorgverleners gevraagde materiaal kon worden toegekend. We hebben ervoor gezorgd dat elke zorgverlener materiaal kan verkrijgen in functie van de beschikbaarheden, de kostprijs, en het soort contacten dat de zorgverlener heeft met zijn/haar patiënten.
Enkel de tandartsen zullen FFP2-maskers ontvangen. De specifieke verdeling wordt samen met de beroepsverenigingen tandheelkunde georganiseerd.
Inhoud van de strategische voorraad toegekend aan de zorgverleners die actief zijn in de ambulante zorg Beroepen waarbij nauw contact met de patiënt onvermijdelijk is Beroepen waarbij nauw contact met de patiënt niet nodig is
- 500 handschoenen
- 50 overschorten
- 1 bril
- 500 chirurgische maskers
- 500 chirurgische maskers
• Kinesisten
• Mondhygiënisten
• Podologen
• Audiciens
• Ergotherapeuten
• Orthoptist-optometristen
• Bandagisten/orthesisten/prothesisten
• Nieuwe huisartsen, artsen-specialisten, tandartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen afgestudeerd in 2020 die actief zijn in de ambulante zorg.
• Kandidaat-huisartsen die hun stageplan in juli 2020 hebben aangevat.
• Apothekers en farmaceutisch-technisch assistenten
• Diëtisten
• Logopedisten
• Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen

Hoe de strategische voorraad in ontvangst nemen?
Er werd een nieuw systeem voor de verdeling ingevoerd. Via een online toepassing ontwikkeld door de FOD Volksgezondheid kan elke zorgverlener die voor deze verdeling in aanmerking komt zelf een aanvraag indienen. Dankzij dit systeem kunnen de pakketten beter worden opgevolgd vanaf hun vertrek bij de opslagplaatsen tot aan de effectieve inontvangstneming ervan door de zorgverleners.
Via onderstaande link kunt u als actief zorgverlener in de ambulante zorg een online aanvraag indienen. Na validatie ontvangt u een code waarmee u uw pakket kan afhalen in de lokale leveringspunten van het Rode Kruis. In de toepassing kunt u ook het gewenste afhaalpunt kiezen. De adressen en openingsuren voor het afhalen van de pakketten worden vermeld.
Wanneer u uw pakket afhaalt, zult u de maat van de handschoenen kunnen kiezen.
https://appsu.health.belgium.be/materialrequests/
De toepassing is toegankelijk via uw elektronische identiteitskaart (eID), of via de app itsme. U hebt daarnaast ook een geldig visum of actieve inschrijving bij het RIZIV nodig om toegang te krijgen.
Vergeet niet een grote doos of zak mee te brengen als u het pakket gaat afhalen bij het Rode Kruis.
Voor een optimale verdeling zonder overrompeling van de afhaalpunten zal het indienen van de aanvragen in twee fases verlopen. Wij willen met aandrang vragen deze planning te respecteren en u zo te organiseren dat u uw voorraad kan afhalen in de toegelaten periode. Het logistieke aspect van deze verdeling is bijzonder zwaar en het respecteren van de planning laat de centra van het Rode Kruis toe om de beschikbare voorraad optimaal te beheren.
Vanaf 9 november 2020 tot 8 januari 2021
De volgende beroepen kunnen vanaf 6 november hun aanvraag indienen in de applicatie:
• Kinesisten
• Mondhygiënisten
• Podologen
• Audiciens
• Ergotherapeuten
• Orthoptist-optometristen
• Bandagisten/orthesisten/prothesisten
• Nieuwe huisartsen, artsen-specialisten, tandartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen afgestudeerd in 2020 die actief zijn in de ambulante zorg.
• Kandidaat-huisartsen die hun stageplan in juli 2020 hebben aangevat.
Vanaf 7 december 2020 tot 8 januari 2021
Volgende beroepen kunnen vanaf 1 december een aanvraag indienen in de applicatie, waarna het materiaal kan worden afgehaald vanaf 7 december:
• Diëtisten
• Logopedisten
• Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen
• Apothekers en farmaceutisch-technisch assistenten.

We willen het Rode Kruis bedanken om haar infrastructuur en personeel ter beschikking te stellen om deze verdeling mogelijk te maken.
We willen ook alle zorgverleners bedanken voor de verstrekte zorg tijdens deze moeilijke periode, en bevestigen hen nogmaals onze steun.

Tom Auwers

Voorzitter FOD VVVL

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×